Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wettelijke gegevens

Vennootschapsgegevens

Statutaire benaming: DEFENSIS
Rechtsvorm BV
Maatschappelijke zetel: Bergensesteenweg 421 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw (België)
BTW nummer: BE 0701.956.831
Register rechtspersonen: Brussel
KBO nummer: 0701.956.831

Gebruiksvoorwaarden

Deze website bevat algemene informatie over DEFENSIS Advocatenkantoor. Deze site beoogt geen juridisch of ander advies te verstrekken, en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. U bent welkom om ons te contacteren via e-mail, telefax, telefoon of een andere wijze, maar U dient er rekening mee te houden dat zulke contactname niet automatisch betekent dat U cliënt bent of zal worden van het kantoor. Wij behandelen dossiers enkel na daarover uitdrukkelijke afspraken te hebben gemaakt en op basis van onze  (algemene en bijzondere) voorwaarden.

Deze site is beschermd door het auteursrecht.

Privacy Policy

1. Doelstelling

Deze Privacy Policy heeft als doel uit te leggen hoe DEFENSIS persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart.


In de bewoordingen van deze Privacy policy verwijst DEFENSIS naar DEFENSIS BV, met ondernemingsnummer BE 0701.956.831 en maatschappelijke zetel gevestigd te B-1600 Sint-Pieters-Leeuw (België), Bergensesteenweg 421 bus 12.

De verwerking van uw persoonsgegevens is onderworpen aan de Belgische wetgeving en de Europese Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, de zogenaamde “GDPR”, en alle wijzigingen hiervan.


Persoonsgegevens in de zin van deze Privacy policy worden gedefinieerd als: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.


U wordt uitgenodigd om de Privacy policy grondig te lezen. Deze wordt regelmatig geactualiseerd. De meest recente versie is steeds gratis in het Nederlands en het Frans ter beschikking op de website www.defensis.be


Meer algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan bekomen worden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Voor vragen m.b.t. de verwerking van uw gegevens kan u steeds met DEFENSIS contact opnemen. U vindt onze contactgegevens op de Contactpagina van deze site.


2. Bescherming van de persoonsgegevens in de praktijk


Uw persoonsgegevens worden door DEFENSIS steeds met de meeste omzichtigheid en in veilige omstandigheden verwerkt.

Er wordt steeds gebruik gemaakt van softwarepakketten die regelmatig geüpdatet worden en de toegang tot de gegevens wordt beschermd door verschillende, geregeld wijzigende paswoorden.
De toegang tot het fysieke kantoor wordt beperkt tot bevoegde personen.
De technische en organisatorische beschermingsmaatregelen zoals de antivirus, de firewalls, de toegangscontroles en de grondige selectie van medewerkers, personeel en leveranciers worden aangewend om ongeoorloofde toegang, verliezen of openbaarmakingen van uw gegevens te vermijden.


3. Rechten van de betrokkene


U heeft bepaalde rechten m.b.t. persoonsgegevens die door DEFENSIS verwerkt worden.


U kan deze rechten uitoefenen door middel van een gedateerde, ondertekende aanvraag, die u per post kan richten aan DEFENSIS, B-1600 Sint-Pieters-Leeuw (België), Bergensesteenweg 421 bus 12 of per mail via legal@defensis.be of per telefoon op +32 (0)2 892 60 70

3.1. Recht op informatie

In deze Privacy policy wordt u geïnformeerd over de wijze waarop DEFENSIS uw persoonsgegevens verkrijgt, behandelt en verwerkt en de rechten die u heeft m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens door DEFENSIS.


U heeft het recht uw toestemming tot gegevensverwerking op eender welk moment in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot op het moment van de intrekking.


Voor vragen m.b.t. de verwerking van uw gegevens kan u steeds met DEFENSIS contact opnemen, per post op het adres DEFENSIS, B-1600 Sint-Pieters-Leeuw (België), Bergensesteenweg 421 bus 12 of per mail via legal@defensis.be of per telefoon op +32 (0)2 892 60 70

3.2. Recht van inzage


U heeft het recht om van DEFENSIS uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie:

- de verwerkingsdoeleinden,
- de betrokken categorieën van persoonsgegevens,
- de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties,
- indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen,
- wanneer de persoonsgegevens niet bij uzelf werden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens.

U kan DEFENSIS verzoeken u een kopie te bezorgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kan DEFENSIS op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen. Wanneer u uw verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt.

3.3. Recht op rectificatie

U heeft het recht om DEFENSIS te verzoeken rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen of de u betreffende onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.


DEFENSIS zal aan dit verzoek binnen een termijn van 1 maand gevolg geven. Deze termijn van 1 maand kan met 2 maanden verlengd worden.

Zolang de juistheid van uw persoonsgegevens wordt betwist en er een verzoek tot rectificatie in behandeling is, kan u DEFENSIS verzoeken de verwerking te beperken (helemaal niet verwerken, niet delen met derden...).

3.4. Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

U heeft het recht om DEFENSIS wissing van de u betreffende persoonsgegevens te verzoeken. DEFENSIS zal de persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:


- de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt,

- u trekt de toestemming waarop de verwerking berust in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking,
- u maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking,
- uw persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt,
- uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het Belgische recht neergelegde wettelijke verplichting.

Deze gevallen zijn niet van toepassing voor zover verwerking nodig is:

- voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie.

- voor het nakomen van een in een het Unierecht of het Belgische recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting of voor het vervullen van een taak van algemeen belang. 

3.5. Recht van bezwaar


U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens. 
DEFENSIS staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen worden aangevoerd die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

3.6. Recht op beperking van de verwerking


U heeft het recht DEFENSIS te verzoeken de gegevensverwerking te beperken in de volgende gevallen:


U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die DEFENSIS in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.

De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.

DEFENSIS heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

U heeft overeenkomstig het vorige artikel bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van DEFENSIS zwaarder wegen dan de uwe.

In deze gevallen worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.


Indien u een beperking van de verwerking heeft verkregen, wordt u door DEFENSIS op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.


3.7. Recht op overdraagbaarheid


U heeft het recht DEFENSIS te verzoeken de door u meegedeelde persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien deze verwerking berust op toestemming en de verwerking via geautomatiseerde procedés geschiedde.


DEFENSIS zal aan dit verzoek binnen een termijn van 1 maand gevolg geven. Deze termijn van 1 maand kan met 2 maanden verlengd worden.

4. Melding van datalekken

Indien zich een datalek of een inbreuk op de persoonsgegevens zou voordoen, wordt dit binnen de 72 uren gemeld aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Indien buitengewone omstandigheden ertoe leiden dat deze termijn niet kan worden nageleefd, wordt dit omstandig gemotiveerd.


Indien het datalek of de inbreuk op de persoonsgegevens een waarschijnlijk hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, wordt u onverwijld over dit lek of deze inbreuk geïnformeerd.


Deze kennisgeving vindt niet plaats wanneer de gelekte gegevens beschermd worden door passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen die de persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor onbevoegden, zoals versleuteling, wanneer er achteraf maatregelen werden genomen om ervoor te zorgen dat het vermelde risico voor uw rechten en vrijheden zich waarschijnlijk niet zal voordoen, of wanneer de mededeling onevenredige inspanningen zou vergen. In dit laatste geval zal u in de mate van het redelijk mogelijke verwittigd worden door een vermelding op de website www.DEFENSIS.be.

Indien u verwittigd dient te worden van een datalek of een inbreuk op de persoonsgegevens, bevat deze kennisgeving de aard van de inbreuk, de aard van de gegevens in kwestie, de contactgegevens voor het bekomen van meer informatie, de waarschijnlijke gevolgen van het lek of de inbreuk en de maatregelen die werden voorgesteld of genomen om de inbreuk aan te pakken.


5. Data Protection Officer (DPO) en Gegevensbeschermingseffect-beoordeling

Daar DEFENSIS niet op systematische wijze op grote schaal persoonlijke data verwerkt, dient geen Data Protection Officer (Functionaris voor Gegevensbescherming) aangesteld te worden.


Daar DEFENSIS geen gegevens verwerkt die van die aard zijn dat er een hoog risico bestaat voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, dient geen gegevensbeschermingseffectbeoordeling te worden uitgevoerd.


6. Verwerkingsregister


DEFENSIS houdt intern een register bij waarin wordt opgenomen welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt worden, welke de verwerkingsdoeleinden zijn, hoe lang de gegevens bewaard worden en wie er toegang toe heeft.


Ook wordt een register bijgehouden met eventuele datalekken.


DEFENSIS maakt geen gebruik van direct marketing.


7. Klachten

In geval van een betwisting m.b.t. de verwerking van uw gegevens kan u DEFENSIS steeds contacteren, per post DEFENSIS, B-1600 Sint-Pieters-Leeuw (België), Bergensesteenweg 421 bus 12 of per mail via legal@defensis.be of per telefoon op +32 (0)2 892 60 70.


U kan eveneens een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, per post aan B-1000 BRUSSEL (België), Drukpersstraat 35, per e-mail op commission@privacycommission.be, of per telefoon op +32 2 274 48 00.

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze site te geven. Cookies zijn bestanden die in uw webbrowser worden opgeslagen en worden door de meeste websites gebruikt om uw webervaring te personaliseren.
Door onze website te blijven gebruiken zonder de instellingen te wijzigen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Cookiebeleid